Reklamačné podmienky

obchodní společnosti UP AND DOWN s.r.o.
se sídlem Praha 2, Slavojova 579/9, 12800
identifikační číslo: 02000075
DIČ CZ 02000075
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 214236.
 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.homeville.cz
 

ABYCHOM TO ZJEDNODUŠILI, ZDE JE STRUČNÝ POSTUP, CO DĚLAT, POKUD ZJISTÍTE, ŽE ZBOŽÍ JE VADNÉ. 

- O reklamaci nás informujte telefonicky nebo e-mailem (podpora@up-anddown.com, tel. 722 655 277). Budete vyzváni k doložení fotodokumentace nebo jiné identifikaci reklamace a návrhu řešení (výměna, vrácení peněz atd.). Pokud bude patrné, že je zboží skutečně vadné, zařídíme na naše náklady svoz společností PPL, případně prostřednictvím pobočkové sítě Uloženka / Zásilkovna. Následně Vám buď vrátíme peníze, nebo zboží vyměníme. S řešením reklamace Vám tedy nevzniknou žádné náklady., nemusíte zboží balit ani posílat poštou.

-Reklamace řešíme většinou do týdne, ve složitějších případech do 30 dnů. Vždy obdržíte informaci o vyřízení reklamace.

-Pokud chcete zboží poslat nebo doručit sami, učiňte tak na následující adresu: 

 
UP AND DOWN s.r.o.
Pod Soutratím 1559/5
101 00 Praha 10
V žádném případě neposílejte zboží na dobírku. Takové zásilky nebudou převzaty.
 
 
REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ aneb trocha teorie:
 
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Tato ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. V sídle / místě podnikání je pouze možné přijmout oznámení o reklamaci v listinné podobě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.